Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi:
1. Taraflar
İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden oluşan işbu Filmime Müzik Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle “Kullanıcı Sözleşmesi” olarak anılacaktır),Nil Deniz Danışmanlık Eğitim Hiz.Ltd.Şti ile filmimemuzik.com’dan eser satın alan şahıs arasında düzenlenmiştir.
2. Tanımlar
Nil Deniz Danışmanlık Eğitim Hiz.Ltd.Şti
Site: www.filmimemuzik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi
Kullanıcı: Site’de sunulan Hizmet’lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi
Filmime Müzik Hizmetleri (Kısaca “Hizmet”): Kullanıcı’ların Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Filmime Müzik tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulama ve programlar
Filmime Müzik, Kullanıcı’ların Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet’lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Filmime Müzik tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı’ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Filmime Müzik tarafından, ilgili Hizmet’in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Kullanıcı’lara duyurulur.
3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, Site’de sunulan Hizmet’lerin, bu Hizmet’lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma ve Hizmet’lere ilişkin olarak Filmime Müzik tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma ve Hizmet’lere ilişkin olarak Filmime Müzik tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. Hak ve Yükümlülükler
4.1. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri
a) Kullanıcı, Site’nin Hizmet’lerinden faydalanırken ve Site’deki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
b) Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince Filmime Müzik’in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Filmime Müzik’ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
c) Kullanıcı’lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Filmime Müzik, Kullanıcı’lar tarafından Filmime Müzik’e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
d)Kullanıcı’lar, Filmime Müzik’in yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
e) Filmime Müzik’in sunduğu Hizmet’lerden yararlananlar ve Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı’ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Filmime Müzik ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, besteleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Filmime Müzik ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Filmime Müzik, Kullanıcı’ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
f) Kullanıcı; Site’de sunulan eserleri satın almak için “satın al” butonuna tıklayarak belirtilen ücret dahilinde eseri tek kullanımlık almaya hak kazanır.
g) Kullanıcının eser siparişini vermesine müteakip Filmime Müzik eser ücret ödemesinin şirket banka hesaplarına geçtiğinin kontrolünü yaptıktan sonra mp3 (320kbps) ve wav (16bit, 48kHz) formatlarda indirme linklerini Kullanıcı ile paylaşır.
h) Ürünün/eserin yapısı gereği site üzerinden incelenen eser satın alındıktan sonra iade edilemez. Satın alma gerçekleştiği anda eserin sıkıştırmasız hali kullanıcıya ulaştırılır ve takibi sağlanamadığı için iade yapısına uygun değildir. Projenin iptal olması gibi durumlarda eser kullanılamaz ise İletişim bölümünden Filmime Müzik ile irtibata geçilerek insiyatife bağlı olarak iade gerçekleşebilir.
ı) Kullanıcı’nın eseri satın almasına müteakip hazırlanacak Fatura’da, kullanım hakları açıkça belirtilecektir. Kullanıcı Faturada detaylandırılan mecra, süre ve sayıya uymayı kabul ve taahhüt eder. Faturada detaylandırılan mecra, süre ve sayı harici Eserin kullanılması durumunda Filmime Müzik’in zararını tazmin talep hakkı saklıdır.
i) Kullanıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında, satın almaya yukarıda belirtildiği üzere hak kazansa dahi veya her ne sebeple olursa olsun, Filmime Müzik’in ürünü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Filmime Müzik’in hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Filmime Müzik’den, satın almaya çalıştığı eserin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
j) Kullanıcı, 4630 sayılı kanunla değişik 5846 no.lu Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında kendisine karşı sorumluluğun Eser sahibine ait olduğunu; Filmime Müzik’in bu kapsamda hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını ve dolayısıyla 5846 sayılı Kanun kapsamında Filmime Müzik’e karşı hiç bir talep hakkı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2. Filmime Müzik ‘in Hak ve Yükümlülükleri
a) Filmime Müzik, Site’de sunulan Hizmet’leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Filmime Müzik, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
b) Filmime Müzik, Site üzerinden, Filmime Müzik ‘in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere “link” verebilir. Bu “link”ler, Kullanıcı’lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Filmime Müzik tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki “link”ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu “link”ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Filmime Müzik’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
c) Filmime Müzik, Site’de yer alan Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
d) Filmime Müzik, Site’de sağlanan Hizmet’ler kapsamında Kullanıcı’lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.
e) Filmime Müzik, Site’nin işleyişine ve/veya Site’nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Filmime Müzik tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları ve/veya içerikleri, istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir.
f) Kullanıcı’lar ve Filmime Müzik hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi- işveren ilişkisi doğmaz.
g) Filmime Müzik; danışmanlık gerekçesiyle Kullanıcı tarafından sağlanan video linkini üçüncü kişilerle paylaşmamaya yükümlüdür.
5. Hizmetler
Filmime Müzik’in verdiği başlıca hizmetler aşağıda – yalnızca bunlarla sınırlı olmaksızın- sayılmaktadır.
a) Eserleri belirlenen mecralarda kullanma hakkı, lisans verme hakkı
b) Kullanıcı tarafından paylaşılan filmi izleyip uygun eser danışmanlığı sağlama
c) Eser kataloğunu dinleme imkanı
d) Film müziği ile alakalı konularda makale yayınlama
Filmime Müzik yukarıdakilere ek olarak başka Ek Hizmet’ler tanımlayabilir; Kullanıcı’lar, Filmime Müzik tarafından bu Ek Hizmet’lerden de faydalanabilirler.
6. Diğer Hükümler
6.1. Fikri Mülkiyet Hakları
a) Site’nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Filmime Müzik’in telif haklarına tabi çalışmalar) Filmime Müzik’e ait olarak ve/veya Filmime Müzik tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı’lar, Filmime Müzik Hizmet’lerini, Filmime Müzik bilgilerini ve Filmime Müzik’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Filmime Müzik’in Hizmet’lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Filmime Müzik’ten talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.
b) Filmime Müzik’in Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.
6.2. Sözleşme Değişiklikleri
Filmime Müzik, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site’de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
6.3. Mücbir Sebepler
Hukuken “mücbir sebep” sayılan tüm hallerde, Filmime Müzik, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Filmime Müzik için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Filmime Müzik’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
6.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul(Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
7. Yürürlük
Kullanıcı, Şartlar ve Koşullar kutusunu işaretleyerek, İşbu maddelerden ibaret Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.